Highlift & Deposit

Zvýraznenie & Vkladanie

VIOLET

high lift and deposit violet

RED

high lift and deposit red

COPPER

high lift and deposit copper