Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky pre mukhair.sk platia pre nákup na webových stránkach a internetovom obchode www.mukhair.sk ,ktory zastupuje na území Slovenskej Republiky výrobcu vlasovej kozmetiky MUK Haircare PTY LTD, 39 Translink Drive, Keilor Park, Victoria 3042 Australia.

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim , prevádzkovateľom a majiteľom internetového obchodu www.mukhair.sk je JDD spol.s.r.o, Demänovská 1603/60 031 01 Liptovský Mikuláš, SR, zapísaná Okresnym súdom v Žiline, oddiel Sro, vložka 66164/L, IČO: 50 452 631.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami stranky mukhair.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení.

V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami stránky mukhair.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.


Vymedzenie pojmov

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok

Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy

Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.


Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením § 7 odst. 1 a. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 90 dní od prevzatia tovaru.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu JDD spol.s.r.o, Demänovská 1603/60 031 01 Liptovský Mikuláš, S.R. Spotrebiteľ ponesie priame náklady spojené s vrátením tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota 14 dní sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpiť od zmluvy nie je možné u tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je možné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napr kondiconéry, masky na vlasy, šampóny, pasty a stylingové gély na vlasy, farby na vlasy, a pod.).

V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za vratený tovar poukázaná zo strany predávajúceho.Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platbu pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.


Platobné podmienky

V internetovych strankach www.mukhair.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

platobné karty : po vytvorení objednávky ste presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu spoločnosti GoPay, kde zadáte potrebné údaje. Platba prebehne okamžite, pokiaľ je transakcia autorizovaná.

dobierka : Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru kuriérovi (DPD Slovensko), alebo v zasielkovna.sk .

online bankový prevod : po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na bankový účet. Platba je realizovaná online prostredníctvom internetového bankovníctva Vašej banky a cez bezpečnú platobnú bránu spoločnosti GoPay. Po prijatí platby odosielame tovar bezodkladne s tým, že Vás informujeme o termíne doručenia.

Google Pay : je služba, ktorá umožňuje jednoduché platenie online na internete. Pre platenie online v e-shopoch je potrebné mať kartu uloženú vo svojom Google účte, alebo v rámci prehliadača Chrome. Po vytvorení objednávky ste presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu spoločnosti GoPay, kde potvrdíte potrebné údaje.
Platba prebehne okamžite, ak je transakcia autorizovaná.

Apple Pay : je platobná metóda, ktorá umožňuje jednoduché platby pomocou karty uloženej v Apple Wallet.
Apple Pay je k dispozícii len vo webovom prehliadači Safari a iba na zariadeniach, ktoré takéto platby umožňujú.
Pri platení sa predavajú údaje o platobnej karte priamo z Apple Wallet a zákazník nemusí mať kartu pri sebe. Ak zakazník v Apple Wallet žiadnu kartu uloženú nemá, ponúkne sa mu na bráne možnosť pridania novej karty.
Po vytvorení objednávky ste presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu spoločnosti GoPay, kde len potvrdíte potrebné údaje.
Platba prebehne okamžite, ak je transakcia autorizovaná.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O GOPAY
Činnosť GoPay je dozorovaná Českou národnou bankou a GoPay je držiteľom licencie Českej národnej banky pre vydávanie elektronických peňazí.
Pri nakladaní s platobnými údajmi spĺňa GoPay najvyšší bezpečnostný štandard kartových asociácií PCI DSS.

AKO FUNGUJÚ PLATBY CEZ PLATOBNÚ BRÁNU GOPAY
Platobná brána GoPay ponúka rýchly, pohodlný a bezpečný spôsob platenia na internete.
Platbu vykonáte priamo na platobnej bráne po dokončení objednávky, alebo vás brána presmeruje do internetového bankovníctva, prípadne na stránku, ktorá zodpovedá zvolenej platobnej metóde v objednávke.
Po odoslaní platby vám GoPay pošle e-mail, v ktorom nájdete odkaz pre sledovanie stavu platby, alebo v ktorom dostanete inštrukcie pre dokončenie platby.

Všetky informácie o vašich platbách vrátane čísla platobnej karty sú zabezpečené šifrovanou komunikáciou a GoPay s nimi zaobchádza v súlade s najvyšším bezpečnostným štandardom kartových asociácií PCI DSS.


Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia

Kupujúci je oprávnený uplatniť si právo z vady do 5 rokov od prevzatia tovaru v prípade tovaru, ktorý je kozmetickým výrobkom, u iného tovaru do 2 rokov od jeho prevzatia. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

V prípade ak:

ide

o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti

ide

o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť

ide

o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou tzn. vydaním záručného listu. Pokiaľ predávajúci poskytne na tovar dlhšiu než zákonnú záruku, jej podmienky a rozsah určí v záručnom liste. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe a prípadne vydaným záručným listom. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 21 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.


Doprava

Náklady na dopravu, poštovné, kuriéra a tiež balné, ktoré kupujúci zvolil v objednávke, nesie kupujúci. Tieto náklady sú stanovené na základe aktuálneho cenníku predávajúceho.


Ceny

Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, v mene EURO vrátane DPH ( 20 %) a bez ďalšieho navýšenia, ak nie je uvedene inak. Majiteľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v objednávke.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred jeho odoslaním, ak sa zistí, že cena ponúkaného tovaru nebola uvedená správne.

V tomto prípade musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nebude kúpna zmluva uzatvorená a objednávka bude dodávateľom zrušená.

Zľava z ceny

Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy sú priložené buď priamo k zľave (informácia) alebo je u zľavy uvedený odkaz na webových stránkach, kde sú pravidlá zľavy opísané.

Každú zľavu, je možné uplatniť iba raz, ak nie je výslovne uvedené inak.


Doklad o zaplatení

Doklad o zaplatení objednávky je pre zákazníka vystavený formou elektronickej faktúry alebo tlačenou formou. Elektronickú formu faktúry si môže kedykoľvek stiahnuť z odkazu v e-mailovom potvrdení o expedícii balíka, alebo prijati platby. Elektronickú faktúru je možné si stiahnuť v klientskom účte či si ju vyžiadať prostredníctvom e-mailovej adresy info@mukhair.sk. Tlačenú formu faktúry je možné zaslat na požiadanie na adresu uvedenú na objednávke kupujúceho.

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane , v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.


Záverečné ustanovenia

Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Obchodné podmienky platia od 1. Októbra 2018.

V prípade vzniknutého sporu sa ako spotrebiteľ môžete obrátiť na orgán alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v Slovenskej republike SOI.

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.


Platné od 01.10.2018