Ochrana osobných údajov

 

Spoločnosť JDD spol.s.r.o, Demänovská 1603/60 , 031 01 Liptovský Mikuláš, SR, zapísaná Okresným súdom v Žiline, oddiel Sro, vložka 66164/L, IČO: 50 452 631, prevádzkovateľ webovych stránok www.mukhair.sk, vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.
Bezpečie vašich osobných údajov je pre nás dôležité. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť. V tomto dokumente nájdete informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame najmä o našich zákazníkoch a užívateľoch nášho webu, či údaje spracovávame na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, k akým účelom ich používame, komu ich môžeme odovzdávať a aké máme v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov práva. V týchto Zásadách spracovania osobných údajov Vás informujeme o tom, aké osobné údaje o Vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame.

Osobné údaje a ich spracovanie

Kategórie osobných údajov
Zhromažďujeme rôzne údaje v závislosti od toho, ktoré z našich služieb využívate.

Ked u nás nakupujete, zhromažďujeme:
Meno a kontaktné údaje.
Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo, bankové spojenie, IČO , DIČ
Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy – nakúpené produkty, druh tovaru

Pokiaľ sa prihlásite na odber marketingovych správ, zhromažďujeme:
Meno a kontaktné údaje – e-mailová adresa a krstné meno.

Ďalej spracovávame tieto osobné údaje:
Údaje z komunikácie medzi mukhar.sk a zákazníkom, prihlasovacie údaje (nemáme prístup ku heslu). Logy obsahujú adresu IP, údaje prehliadača – verzia, operačný systém a údaje o navštívenej stránke.

Účely spracovania osobných údajov:

Poskytovanie služieb
Aby sme mohli poskytovať ponúkané služby , spracovávame vaše osobné údaje. Konkrétne sem patria:
Spracovanie objednávky tovaru alebo služieb, objednaných prostredníctvom webovej stránky mukhair.sk. Zákonným dôvodom je tu nevyhnutnosť pre splnenie kúpnej zmluvy, a pri vybraných údajoch na splnenie právnych povinností (napr. účtovné doklady).
Komunikácia
Zhromaždené údaje využívame s cieľom komunikácie s vami a jej individuálneho prispôsobovania. Môžeme vás napríklad kontaktovať telefonicky, e-mailom, alebo inou formou, aby sme vám pripomenuli, že máte tovar v online košíku, pomohli vám s dokončením vašej objednávky, oznámili vám aktuálny stav vašej žiadosti, objednávky alebo reklamácie alebo k nej od vás získali ďalšie informácie.
Zlepšovanie služieb
Údaje používame na zlepšovanie našich služieb, vrátane pridávania nových funkcií a zároveň s cieľom robiť rozhodnutia za použitia súhrnných analýz a business plánu, to všetko na základe nášho záujmu odvíjajúceho sa od slobody podnikania , spočívajúceho v nevyhnutnosti zlepšovania sa. Aby sme zaistili dostatočnú ochranu vašim právam a záujmom, používame na účely zlepšovania osobné údaje v anonymizovanej podobe.
Upozorniť na dostupnosť tovaru
V prípade, že požiadate o informovaní o dostupnosti tovaru, spracujeme vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu.
Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov. Údaje môžeme spracovávať aj z oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zaistení ochrany našich zákazníkov, na zisťovanie a prevenciu podvodov, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd na základe oprávneného záujmu
Na zaistenie servisu pre zákazníkov a na odstránenie prípadných problémov pri plnení kúpnej zmluvy spracovávame vaše osobné údaje na základe nevyhnutného splnenia týchto zmlúv.

Reklamné oznámenia

Zasielame vám obchodné oznámenie týkajúce sa obdobných produktov, ako ste si kúpili.
Tieto obchodné oznámenia môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý nájdete v každom e-maile.
V prípade, že odoberanie obchodných oznámení odhlásite, nebudeme naďalej vaše elektronické kontakty na tieto účely využívať. Marketingové ponuky, ktoré sa vám zobrazujú, môžu byť vybrané na základe ďalších informácií, ktoré sme o vás v priebehu času získali podľa kontaktných údajov, obľúbených položiek a údajov o používaní našich produktov a webu (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prehliadačom, údaje o preklikoch, navštívených produktoch). Nevykonávame automatizované spracovanie.
Pokiaľ nie ste naším zákazníkom, spracovávame na základe vášho súhlasu. Máte právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti týmto spracovaniam. Kontakty sú uvedené na tomto dokumente.

Odovzdanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím stranám či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, alebo pokiaľ ste s tým vopred vyslovili súhlas.
– spoločnostiam a spracovateľom na základe plnenia kúpnej zmluvy pre výkon interných procesov a postupov
– spoločnostiam vydávajúcim kreditné karty, poskytovateľom platobných služieb s cieľom spracovania platieb a bankám na základe vašej objednávky, plnenia kúpnej zmluvy
– prepravcom s cieľom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy
– ďalším poskytovateľom služieb, tretím stranám zapojeným do spracovania dát
– tretím stranám, napr. právnym alebo finančným zástupcom, súdom za účelom spracovania daňových dokladov alebo ďalších dôvodov vyplývajúcich z plnenia našich zákonných povinností
– verejným orgánom, napr. políca
– tretím stranám vykonávajúcim prieskumy medzi zákazníkmi
Tieto spracovania sa riadia zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností.

Zákaznícky účet

V rámci uskutočnenia nákupu na našej stránke vám zakladáme zákaznícke konto, ktoré je zabezpečené heslom. V rámci zákazníckeho konta získavate priamy prístup k svojim údajom vrátane ich editácie a môžete takto nahliadať do svojich údajov o dokončených aj nedokončených objednávkach a upravovať zasielanie newslettera. Prostredníctvom zákazníckeho konta môžete takisto spravovať svoje osobné údaje Pokiaľ si neprajete založiť pre uskutočnenie nákupu zákaznícke konto, môžete na našich stránke nakúpiť aj bez registrácie,

Zabezpečenie osobných údajov a obdobie uchovávania

Zabezpečenie osobných údajov
Vaše osobné údaje sa k nám prenášajú v zakódovanej podobe. Používame kódovací protokol TSL. Zabezpečujeme našu webovú stránky pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k vašim údajom, ich pozmeňovaniu či rozširovaniu.
U našich spracovateľov vyžadujeme preukázanie súladu ich systémov s nariadením GDPR.
Prístup do vášho zákazníckeho konta je možný iba po zadaní vášho osobného hesla. V tejto súvislosti by sme vás chceli upozorniť, že je nevyhnutné, aby ste vaše prístupové údaje neoznamovali tretím osobám a po ukončení vašej činnosti v zákazníckom konte vždy zavreli okno svojho webového prehliadača. JDD spol.s r.o nepreberá zodpovednosť za zneužitie použitých hesiel, iba vtedy ak situáciu priamo spôsobila.

Obdobie spracovania

Osobné údaje spracovávame a uchovávame
v čase nevyhnutnom na zaistenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, t. j. počas objednávky a záručnej lehot
1 rok od skončenia záručnej lehoty z dôvodu riešenia možnych sporov
v čase, počas ktorého JDD spol.s.r.o povinné ako správca uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Účtovné doklady, napr. faktúry vystavené spoločnosťou JDD spol.s.r.o, sú v súlade so zákonom archivované 10 rokov od ich vystavenia.
Súhlas pre upozornenie na dostupnosť tovaru zostáva v platnosti do odoslania informácie o dostupnosti, najdlhšie však počas 3 mesiacov alebo do jeho odvolania.
Súhlas s marketingovými ponukami je platný 2 roky alebo do odvolania
Komunikácia 2 roky
V ostatných prípadoch vyplýva obdobie spracovania z účelu spracovania alebo je dané právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

Práva subjektov údajov
Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o spracovávaní svojich osobných údajov.
V prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov robíme v rozpore s ochranou vašich osobných údajov a zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov, môžete požiadať o vysvetlenie, požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, likvidáciu osobných údajov alebo blokáciu osobných údajov.
Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, budú vaše osobné údaje vymazané ; to sa však netýka tých osobných údajov, ktoré JDD spol.s.r.o potrebuje na splnenie zákonných povinností (napr. vybavenie objednávky) či na ochranu svojich zákonnych záujmov. K vymazaniu osobných údajov dôjde takisto v prípade, že osobné údaje nebudú potrebné pre stanovený účel alebo ak bude uloženie vašich údajov neprípustné z iných zákonom stanovených dôvodov.
Obrátiť sa môžete aj na Úrad na ochranu osobných údajov

Webová stránka

Súbory cookies
Naše stránka používa tzv. cookies, aby naša ponuka bola pre vás zaujímavá a používateľsky príjemná. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, smartfóne či inom zariadení a ktoré sa používajú vo vašom prehliadači.
Súbory cookies využívame napr. na:

  • správnu funkčnosť košíka tak, aby ste dokončili svoju objednávku
  • zapamätanie vašich prihlasovacích údajov, takže ich nemusíte opakovane zadávať
  • čo najlepšie prispôsobenie našej stránky vašim požiadavkám vďaka sledovaniu návštevnosti, vášho pohybu po stránkach
  • Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami (tzv. „cookie tretích strán“). Napríklad informácie o kupovaných produktoch na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou v rámci zobrazenia a prispôsobenia internetových reklamných bannerov. Podľa týchto údajov vás však nemožno identifikovať.

Využitie súborov cookies
Súbory cookie používané na našich stránkach možno rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé cookie, sú zmazané ihneď, len čo ukončíte návštevu našich stránok. Dlhodobé cookie , zostávajú uložené vo vašom zariadení omnoho dlhšie alebo kým ich ručne neodstránite.Čas ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača.
Cookie možno tiež rozdeliť podľa ich funkčnosti na:

  • základné ,  ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu
  • analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť používateľské pohodlie nášho webu
  • konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
  • sledovacie, ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon predajných kanálov

Odmietnutie súborov cookies
Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies vo východiskovom nastavení prijíma. Súbory cookies možno pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ich na vami vybrané typy.
Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na webových stránkach alebo v ďalšej dokumentácii internetových prehliadačov.

Odkazy
Naše webová stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky (napr. prepravné a kurierské spoločnosti), ktoré sú praktické a obsahujú potrebné informácie. Upozorňujeme, že tieto stránky môžu byť vlastnené a prevádzkované ďalšími spoločnosťami a majú iné zásady zabezpečenia a ochrany osobných údajov. Naša spoločnosť nemá žiadnu kontrolu a nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek informácie, materiál, produkty alebo služby nachádzajúce sa na týchto webových stránkach alebo prístupné prostredníctvom nich.

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok a žiadostí, čo sa týka týchto Zásad spracovania osobných údajov, nás môžte kontaktovať na adrese či telefonicky alebo prostredníctvom e-mailovej adresy.

JDD spol. s.r.o
Demänovská 1603/60
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská Republika
www.mukhair.sk
info@mukhair.sk
tel:+421911466577

Tieto Zásady ochrany osobných údajov platia od 01.10. 2018.