Reklamácia

Rozsah povinností v prípade chybného tovaru

Právo z vady tovaru môžete uplatniť do 24 mesiacov od prevzatia tovaru. U tovaru s uvedenou dobou použiteľnosti potom počas stanovenej doby použiteľnosti. Nezodpovedáme za opotrebenie tovaru jeho bežným používaním. U tovaru predávaného za nižšiu cenu nezodpovedáme za vady, pre ktoré bola nižšia cena zjednaná.

Reklamácia

Reklamáciu je možné uplatniť osobne alebo poštou, prípade kuriérom. K reklamáci  musíte predložiť doklad preukazujúci, že ste tovar zakúpil v mukhair.sk  (číslo objednávky alebo doklad o zaplatení), alebo od JDD spol. s r.o (faktúra alebo účtenka z registračnej pokladne, prípadne záručný list).

Pri uplatnení reklamácie Vám bude vystavené potvrdenie o prijatí reklamácie, a to i v prípade, že reklamácia bude vybavená zamietnutím napr. z hygienických dôvodov a tovar neprevzatý.

Vždy je nutné uviesť, aká je vada tovaru alebo ako sa vada prejavuje, prípadne požiadavku alebo návrh na spôsob vybavenia reklamácie.

Berte prosím na vedomie, že použité kozmetické prípravky bez zjavnej vady nie je možné z hygienických dôvodov (otvorený ochraný obal, atd.) vrátiť. 

Vami zakúpený tovar môžete predať k reklamácii aj osobne v sídle spoločnosti JDD spol. s.r.o, alebo po dohodnutom stretnuti nami poverenou osobou aj mimo sidla spoločnosti. Ak nebude Vaša požiadavka vybavená ihneď , bude Vami vrátený tovar postúpený k posúdeniu.

 

V prípade, že budete zakúpený tovar posielať na reklamáciu poštou, alebo inou doručovacou službou, zásielku zašlite na adresu:

JDD spol. s r.o
Demänovská 1603/60
031 01 Liptovský Mikuláš, SR

Do zásielky je nutné uviesť, aká je vada tovaru alebo ako sa vada prejavuje. Prípadne požiadavku alebo návrh na spôsob vybavenia reklamácie.

 

V prípade uznania reklamácie, Vám budú účelne vynaložené náklady na dopravu spojené s reklamáciou výrobku vrátené na základe zaslaného potvrdenia o podaní zásielky alebo predaní kuriérovi.

O priebehu celej reklamácie budete informovaný mailom alebo telefonicky, kde Vám oznámime , že Vaša reklamácia bola  prijatá, že bola vybavená, príp. zamietnutá, a tiež , že Vám bola odoslaná späť a máte možnosť si ju vyzdvihnúť. Na vybavenie reklamácie je zákonom stanovená lehota 30 dni. Nedodržanie uvedenej doby znamená, že mukhair.sk  (JDD spol.s.r.o ) porušilo zmluvu. To Vám dáva právo rozhodnúť sa medzi odstránením vady dodaním novej veci , primeranou zľavou z ceny alebo odstúpením od zmluvy.

Ak neuvediete kontaktné údaje ako je telefónny kontakt alebo e-mail, potom ste uzrozumený s tým, že sa o vybavenie reklamácie v zákonom stanovenej lehote, budete zaujímať sám a ak tak neurobíte, musíte znášať dôsledky, ktoré pre Vás z Vašej nečinnosti v tomto smere plynú.

Ďalšie Vaše práva ako spotrebiteľa, ktoré sa ku kúpe tovaru veci viažu, nie sú dotknuté.

Obmedzenie zodpovednosti za vady vyplývajúce z povahy tovaru a nevhodného spôsobu použitia

JDD spol. s r.o.  nenesie zodpovednosť za vady vzniknuté nevhodným výberom tovaru, spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením, vyplývajúce z nedodržania pokynov na použitie výrobku, použitím výrobku v rozpore s deklarovaným účelom, nedodržanie spôsobu skladovania či nenahlásením vady bez zbytočného odkladu. V takých prípadoch môže byť obmedzenie zodpovednosti vo svojom dôsledku kvalifikované ako spôsobenie vady kupujúcim.

 

Kontakty a Identifikačné údaje

www.mukhair.sk
info@mukhair.sk
tel: +421 911 466 577

JDD spol.s.r.o,
Demänovská 1603/60
031 01 Liptovský Mikuláš, SR,

zapísaná Okresnym súdom v Žiline, oddiel Sro, vložka 66164/L,  IČO: 50 452 631.